Algemene voorwaarden van HOLLAND NOVOCHEM BV gevestigd te Nieuwegein.

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot levering van goederen en diensten.

1.2 Een overeengekomen afwijking van deze algemene voorwaarden bindt Holland Novochem BV alleen indien zij met een dergelijke afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien Holland Novochem BV dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Holland Novochem BV wordt hierna aangeduid als ‘HNC’ en de wederpartij als ‘de opdrachtgever’.

 

Aanbiedingen

2.1 Elke aanbieding van HNC is vrijblijvend en gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever bij het aanvragen van een aanbieding heeft verstrekt.

2.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

2.3 Wijzigingen in een aanbieding binden HNC slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd of door HNC zijn overeengekomen.

2.4 Een opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien een kostprijselement wordt verhoogd na het uitbrengen van de aanbieding maar vóór levering, is HNC gerechtigd, mits een dergelijke verhoging niet voorzienbaar was, een zodanige verhoging door te berekenen als redelijkerwijs mogelijk is.

2.5 Niettegenstaande de algemene toepassing van de bepaling in paragraaf 4 hierboven, is deze bepaling in het bijzonder van toepassing op eventuele wijzigingen in invoer-/uitvoerrechten, belastingen en de waarde van de euro ten opzichte van andere valuta’s waarin de goederen zijn gekocht.


Levering

3.1 Leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de INCOTERMS die het laatst zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, op de datum van de verkoopovereenkomst. De eigendom van de goederen gaat over op de klant in overeenstemming met artikel 6 hieronder.

3.2 De hoeveelheden vermeld in verschepingsdocumenten, zoals gewichtscertificaten, cognossementen, zeevrachtbrieven, lijnvrachtbrieven en vrachtbonnen, worden geacht correct te zijn, tenzij ze onjuist blijken te zijn.

3.3 In bruikleen verstrekte emballage wordt onverwijld na lossing van de goederen aan HNC geretourneerd, franco , bij gebreke waarvan HNC gerechtigd is opdrachtgever een door HNC te bepalen passende huursom in rekening te brengen.


Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke omstandigheid buiten de wil van HNC die de uitvoering van een overeenkomst verhindert, zowel van tijdelijke als van blijvende aard.

4.2 Onder overmacht wordt in het bijzonder verstaan ​​– voor zover niet gedekt door paragraaf 1 hierboven – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, onrust, transportproblemen, brand en andere ernstige verstoringen van de activiteiten van HNC of een van haar leveranciers.

4.3 In geval van overmacht heeft HNC het recht om ofwel de leveringstermijn te verlengen met de periode van de overmacht ofwel het nog uit te voeren deel van de overeenkomst te beëindigen, in ieder geval zonder dat dit tot enige schade leidt. schadevergoedingsplicht als gevolg daarvan.


Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling volledig en zonder verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij door overmaking op een door HNC aan te wijzen rekening.

5.2 HNC is altijd gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor goederen of diensten, of een andere vorm van garantie voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van de opdrachtgever.

5.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is HNC zonder ingebrekestelling gerechtigd over het openstaande bedrag rente te vorderen van 1% per maand vanaf de datum dat de betaling opeisbaar werd.

5.4 Een opdrachtgever die in gebreke is, is aansprakelijk voor alle redelijkerwijs gemaakte kosten ter handhaving van betaling, al dan niet via een gerechtelijke procedure.

5.5 De ​​buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande betaling, zijnde minimaal € 50,- exclusief BTW.


Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ook na levering blijven de goederen eigendom van HNC totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met HNC heeft voldaan.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich alle medewerking te verlenen om HNC in staat te stellen de betreffende zaken terug te nemen.

6.3 Indien HNC goederen terugneemt op grond van lid 2, wordt de klant gecrediteerd voor de waarde van de goederen zoals berekend door HNC op het moment van terugname, verminderd met de kosten die gemoeid zijn met het terugnemen van de goederen.


Verpakking

7.1 Indien HNC emballage aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden daarbij de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende voorwaarden voor emballage, zoals opgesteld door de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten. Deze voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

7.2 HNC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten in de fabricage of inhoud van de verpakking. Het laden en vullen gebeurt geheel onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

7.3 HNC is gerechtigd materialen te weigeren of emballage te vullen indien zij van mening is, dat dergelijke materialen of emballage niet voldoen aan redelijke veiligheidsnormen. Bij weigering is HNC niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de daardoor veroorzaakte vertraging.

7.4 HNC heeft het recht voor de emballage statiegeld en een vergoeding voor slijtage aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Aansprakelijkheid

8.1 Behalve in het geval van een aanspraak op garantie of opzet of grove schuld aan de zijde van HNC, is iedere aansprakelijkheid van HNC jegens de opdrachtgever of enige derde voor schade veroorzaakt door gebreken in de goederen of diensten uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is HNC niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar medewerkers of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is HNC niet gebonden aan afspraken die met haar medewerkers in ondergeschikte functies zijn gemaakt.

8.4 HNC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden in door de opdrachtgever of enige derde verstrekte gegevens.


Klachten

9.1 Een klacht wordt slechts in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering schriftelijk ter kennis van HNC is gebracht.

9.2 De opdrachtgever dient de goederen voor gebruik te controleren. Bij bulkaanvoer dient de opdrachtgever de goederen te controleren voordat deze naar het reservoir worden overgebracht. Dergelijke controles moeten met name betrekking hebben op de identiteit en de kenmerken van de goederen in verhouding tot wat werd besteld. Tenzij de klant kan bewijzen dat dergelijke controles werden uitgevoerd, vervalt zijn recht op reclame.

9.3 HNC is niet gehouden tot schadevergoeding die hoger is dan het voor de geleverde zaken gefactureerde bedrag.

9.4 Gebruik of doorverkoop van goederen geldt in alle gevallen als aanvaarding, waarna het recht op reclame vervalt. In het geval van bulklevering is de

overdracht van de goederen naar het reservoir geldt als aanvaarding.

9.5 Zaken kunnen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van HNC.


Opschorting en beëindiging

10.1 Indien de opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet behoorlijk, niet tijdig of niet nakomt, of indien er reden bestaat om een ​​dergelijke tekortkoming te vrezen, dan wel in geval van faillissement of surseance van betaling jegens de opdrachtgever, of de bedrijfsbeëindiging, verkoop of liquidatie van de opdrachtgever, is HNC gerechtigd de overeenkomst voor een redelijke termijn op te schorten of de

contract.

10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, met inbegrip van gederfde winst, wordt onmiddellijk opeisbaar.


Merk- en handelsnamen

11.1 Goederen die door HNC in de handel worden gebracht, mogen niet worden aangeboden of verhandeld onder de merknamen waarop zij de juridische titel heeft of onder de handelsnaam van HNC zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HNC.

11.2 De opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat hij de in het vorige lid genoemde verplichting oplegt aan zijn eigen klanten.

11.3 Voor het niet strikt naleven van het in dit artikel bepaalde is de opdrachtgever aan HNC een boete verschuldigd van € 50.000,-, onverminderd het recht van HNC om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Toepasselijk recht / geschillen

12.1 Op elke met HNC gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Elk geschil dat voortvloeit uit een overeenkomst met HNC zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is voor de plaats waar HNC is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.